Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Danuta Szczęch - Drozd

Danuta Szczęch - Drozd

Wiceprzewodniczący

Okręg: 12, zdobyte głosy: 215, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa stała I/4/18 członek
Komisja Spraw Obywatelskich stała I/4/18 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Zatwierdzenie składu powołanej Komisji Skrutacyjnej Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Przegłosowanie w całości wniosku Radnego Grzegorza Chrzana o rozszerzenie porządku obrad Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Rozszerzenie porządku obrad I sesji o trzy dodatkowe punkty Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Wniosek Radnej Ireny Gajewskiej w sprawie powołania jednego Wiceprzewodniczącego Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Uchwała Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sobótce Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Przegłosowanie wniosku Radnego Aleksandra Łężniaka, aby powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna przeprowadziła również wybór Wiceprzewodniczącego Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Waldemara Karczewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Uchwała Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-12-28 10:13:16 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 20 listopada 2018r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:19:37 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:26:27 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:44:05 Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:54:18 Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:57:53 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:00:36 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:04:34 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:08:23 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:13:29 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:16:58 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:19:47 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:22:20 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:26:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:31:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:35:14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:37:17 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Jutrzenki) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:39:35 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:41:23 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:44:12 Uchwała w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:46:55 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:50:33 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:54:37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza – program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej”. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:57:18 Wybór Przedstawiciela Rady Miejskiej w Sobótce do składu Społecznej Rady Programowej w ŚOKSiR 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:40:56 Przyjęcie autopoprawki Burmistrza do WPF i projektu budżetu na 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:04:57 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018r. 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:17:30 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:22:12 Uchwała w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla MiG Sobótka na lata 2019-2030" 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:07:07 Zmiana porządku obrad sesji 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:32:47 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 stycznia 2019r. 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:37:40 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:46:32 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:50:31 Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:01:21 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:06:19 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:10:14 Uchwała w sprawie odwołania członka KZOKiS i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:16:01 Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:21:13 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:36:30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:21:58 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 28 lutego 2019 r. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:26:42 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:33:10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:37:19 Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:44:24 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:50:17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:58:47 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 11:03:05 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:06:50 Zmiana porządku obrad sesji 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 11:12:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 10:43:43 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 21 marca 2019r. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 10:48:26 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:22:37 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:30:00 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:35:17 Uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:39:22 Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:45:45 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:56:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 12:01:06 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 12:06:51 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:21:30 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:29:12 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:40:17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:50:56 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sobótce i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:55:30 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świątnikach w Przedszkole Publiczne w Świątnikach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:00:31 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim w Przedszkole Publiczne w Rogowie Sobóckim i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:06:46 Zmiana porządku obrad sesji 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:09:16 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:14:30 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 10:12:29 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 23 maja 2019 r. 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:00:41 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka wotum zaufania 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:22:46 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:24:53 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:31:23 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:36:37 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:40:06 Uchwała w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:41:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2019 r. 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:45:11 Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:47:14 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:48:44 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:50:04 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:51:19 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kryształowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:52:40 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:55:04 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:58:55 Uchwała w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 12:03:54 Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Nový Malín 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:09:07 Zmiana porządku obrad sesji - wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:12:01 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2019 r. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:15:53 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:27:42 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:31:21 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:34:46 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:37:33 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:41:38 Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy). 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:45:16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:49:21 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych Nr 1 i Nr 2 w Sobótce 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:52:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:57:55 Uchwała w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:10:13 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasentów 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 11:01:35 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 11:05:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 10:41:40 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 5 sierpnia 2019 r. 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 10:45:25 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 10:59:57 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 11:03:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 11:06:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa z MiG Kąty Wrocławskie 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 11:10:52 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych nr 1 i nr 2 w Sobótce 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce wstrzymał się
2019-09-26 11:14:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:04:09 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 września 2019 r. 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:18:30 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:23:22 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:30:32 Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:56:06 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:58:09 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:00:34 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:07:11 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:11:17 Uchwała w sprawie opłaty targowej 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:15:57 Uchwała w sprawie opłaty miejscowej 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:20:03 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:22:39 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:27:52 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:30:51 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Michałowice w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:32:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachów w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:34:48 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Olbrachtowice w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:36:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kryształowice w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:38:08 Wniosek formalny Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 21. - uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:07:23 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 października 2019 r. 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:11:26 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:17:34 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:30:45 Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:35:17 Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:41:01 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:44:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:46:52 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:53:14 Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:54:59 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:56:48 Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:28:24 Uchwała w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:33:33 Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:36:33 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:40:09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:08:12 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2019r. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:12:08 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:21:18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:33:12 Autopoprawka 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:36:45 Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:46:11 Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2020 rok 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:47:51 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 roku 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:52:43 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:56:52 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:01:12 Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:04:45 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:13:17 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:18:17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:21:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:24:00 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2019/2020 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:26:48 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2020 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:29:19 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:31:59 Uchwała w sprawie utworzenia na terenie gminy Sobótka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:34:00 Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:38:08 Uchwała w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:40:52 Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:14:28 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:37:24 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:44:45 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:49:40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:57:00 Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:00:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:05:13 Uchwała w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka".. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:13:19 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:21:10 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 10:48:48 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 31 stycznia 2020r. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 10:56:03 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:04:04 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:06:40 Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2020. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:11:18 Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:15:22 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:35:12 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:39:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:42:35 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:45:33 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:48:43 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany mpzp. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:12:26 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2020 r. 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:20:32 Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2075D (m. Świątniki i Przezdrowice) i 2028D (m. Rogów Sobócki) w zakresie pełnienia funkcji inwestora. 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:25:48 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:29:41 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:59:12 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:03:14 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:05:36 Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:07:44 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:11:48 Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:15:39 Uchwała w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka". 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:18:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:25:41 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:32:05 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania ZGKiM "Ślęża". 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:10:46 Zmiana porzadku obrad 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:35:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na zakup samochodu asenizacyjnego dla ZGKiM "Ślęża" w Sobótce 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:19:20 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 2020 r. 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:24:20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:32:46 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:44:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zatwierdzenia Zarządzenia nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:48:58 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:38:37 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:49:35 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:52:58 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - stap I" Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:42:37 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 (reasumpcja głosowania) Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 maja 2020r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 8 czerwca 2020r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2020/2021 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 61 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionego Zarządzeniem nr 45 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 54 z dnia 13 maja 2020 r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Sobótka" 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2020 r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:09:06 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2020r. 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:18:45 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:40:25 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:43:02 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:51:03 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Będkowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:52:20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Garncarsko 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:53:31 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kryształowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:54:50 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księginice Małe 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:56:32 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kunów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:57:36 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:58:41 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirosławice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:59:49 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nasławice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:00:53 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Okulice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:02:12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olbrachtowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:03:19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przemiłów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:04:28 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przezdrowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:05:36 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ręków 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:06:47 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rogów Sobócki 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:07:49 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlakowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:08:59 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Zamek 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:10:01 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strachów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:11:03 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strzegomiany 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:12:46 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:13:48 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowiczki 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:14:50 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świątniki 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:15:48 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojnarowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:16:47 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerzuszyce 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:20:22 Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:25:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:30:50 Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:34:31 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:56:54 Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów na sołtysa wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 15.07.2020r. 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 12:00:45 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:07:10 Zmiana porządku obrad (wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka" 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-17 08:03:08 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 4 sierpnia 2020 r. 21 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-17 08:17:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka" 21 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:04:16 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 17 sierpnia 2020r. 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:14:04 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:23:56 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2020 rok 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:29:33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:34:01 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:36:56 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:39:57 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:43:25 Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 05.08.2020r. 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za