Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Sobótka

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Danuta Szczęch - Drozd

Danuta Szczęch - Drozd

Wiceprzewodniczący

Okręg: 12, zdobyte głosy: 215

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa stała I/4/18 wiceprzewodniczący
Komisja Spraw Obywatelskich stała I/4/18 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Zatwierdzenie składu powołanej Komisji Skrutacyjnej Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Przegłosowanie w całości wniosku Radnego Grzegorza Chrzana o rozszerzenie porządku obrad Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Rozszerzenie porządku obrad I sesji o trzy dodatkowe punkty Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Wniosek Radnej Ireny Gajewskiej w sprawie powołania jednego Wiceprzewodniczącego Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Uchwała Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sobótce Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Przegłosowanie wniosku Radnego Aleksandra Łężniaka, aby powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna przeprowadziła również wybór Wiceprzewodniczącego Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Waldemara Karczewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Uchwała Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-12-28 10:13:16 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 20 listopada 2018r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:19:37 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:26:27 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:44:05 Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:54:18 Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:57:53 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:00:36 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:04:34 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:08:23 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:13:29 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:16:58 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:19:47 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:22:20 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:26:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:31:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:35:14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:37:17 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Jutrzenki) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:39:35 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:41:23 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:44:12 Uchwała w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:46:55 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:50:33 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:54:37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza – program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej”. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:57:18 Wybór Przedstawiciela Rady Miejskiej w Sobótce do składu Społecznej Rady Programowej w ŚOKSiR 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:40:56 Przyjęcie autopoprawki Burmistrza do WPF i projektu budżetu na 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:04:57 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018r. 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:17:30 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:22:12 Uchwała w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla MiG Sobótka na lata 2019-2030" 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:07:07 Zmiana porządku obrad sesji 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:32:47 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 stycznia 2019r. 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:37:40 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:46:32 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:50:31 Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:01:21 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:06:19 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:10:14 Uchwała w sprawie odwołania członka KZOKiS i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:16:01 Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:21:13 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:36:30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:21:58 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 28 lutego 2019 r. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:26:42 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:33:10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:37:19 Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:44:24 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:50:17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:58:47 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 11:03:05 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:06:50 Zmiana porządku obrad sesji 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 11:12:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 10:43:43 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 21 marca 2019r. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 10:48:26 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:22:37 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:30:00 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:35:17 Uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:39:22 Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:45:45 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:56:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 12:01:06 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 12:06:51 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:21:30 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:29:12 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:40:17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:50:56 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sobótce i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:55:30 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świątnikach w Przedszkole Publiczne w Świątnikach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:00:31 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim w Przedszkole Publiczne w Rogowie Sobóckim i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:06:46 Zmiana porządku obrad sesji 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:09:16 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:14:30 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 10:12:29 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 23 maja 2019 r. 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:00:41 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka wotum zaufania 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:22:46 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:24:53 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:31:23 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:36:37 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:40:06 Uchwała w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:41:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2019 r. 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:45:11 Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:47:14 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:48:44 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:50:04 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:51:19 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kryształowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:52:40 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:55:04 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:58:55 Uchwała w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 12:03:54 Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Nový Malín 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:09:07 Zmiana porządku obrad sesji - wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:12:01 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2019 r. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:15:53 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:27:42 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:31:21 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:34:46 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:37:33 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:41:38 Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy). 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:45:16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:49:21 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych Nr 1 i Nr 2 w Sobótce 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:52:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:57:55 Uchwała w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:10:13 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasentów 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 11:01:35 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 11:05:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 10:41:40 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 5 sierpnia 2019 r. 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 10:45:25 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 10:59:57 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 11:03:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 11:06:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa z MiG Kąty Wrocławskie 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-09-26 11:10:52 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych nr 1 i nr 2 w Sobótce 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce wstrzymał się
2019-09-26 11:14:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 10 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:04:09 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 września 2019 r. 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:18:30 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:23:22 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:30:32 Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:56:06 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 10:58:09 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:00:34 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:07:11 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:11:17 Uchwała w sprawie opłaty targowej 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:15:57 Uchwała w sprawie opłaty miejscowej 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:20:03 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:22:39 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:27:52 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:30:51 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Michałowice w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:32:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachów w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:34:48 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Olbrachtowice w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:36:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kryształowice w gminie Sobótka 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-10-24 11:38:08 Wniosek formalny Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 21. - uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał 11 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:07:23 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 października 2019 r. 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:11:26 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:17:34 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:30:45 Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:35:17 Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:41:01 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:44:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:46:52 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:53:14 Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:54:59 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 10:56:48 Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:28:24 Uchwała w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:33:33 Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:36:33 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-11-28 11:40:09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:08:12 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2019r. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:12:08 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:21:18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:33:12 Autopoprawka 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:36:45 Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:46:11 Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2020 rok 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:47:51 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 roku 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:52:43 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 10:56:52 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:01:12 Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:04:45 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:13:17 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:18:17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:21:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:24:00 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2019/2020 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:26:48 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2020 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:29:19 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:31:59 Uchwała w sprawie utworzenia na terenie gminy Sobótka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:34:00 Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:38:08 Uchwała w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-12-30 11:40:52 Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał 13 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:14:28 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:37:24 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:44:45 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:49:40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 10:57:00 Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:00:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:05:13 Uchwała w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka".. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:13:19 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-01-31 11:21:10 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych. 14 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 10:48:48 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 31 stycznia 2020r. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 10:56:03 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:04:04 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:06:40 Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2020. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:11:18 Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:15:22 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:35:12 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:39:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:42:35 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:45:33 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-02-28 11:48:43 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany mpzp. 15 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:12:26 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2020 r. 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:20:32 Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2075D (m. Świątniki i Przezdrowice) i 2028D (m. Rogów Sobócki) w zakresie pełnienia funkcji inwestora. 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:25:48 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:29:41 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:59:12 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:03:14 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:05:36 Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:07:44 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:11:48 Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:15:39 Uchwała w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka". 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:18:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:25:41 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:32:05 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania ZGKiM "Ślęża". 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 15:10:46 Zmiana porzadku obrad 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-04-28 16:35:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na zakup samochodu asenizacyjnego dla ZGKiM "Ślęża" w Sobótce 16 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:19:20 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 2020 r. 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:24:20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:32:46 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:44:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zatwierdzenia Zarządzenia nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-05-27 10:48:58 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 17 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:38:37 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:49:35 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:52:58 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - stap I" Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-08 16:42:37 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 (reasumpcja głosowania) Nadzwyczajna 18 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 maja 2020r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 8 czerwca 2020r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2020/2021 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 61 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionego Zarządzeniem nr 45 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 54 z dnia 13 maja 2020 r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Sobótka" 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-06-26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2020 r. 19 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:09:06 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2020r. 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:18:45 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:40:25 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:43:02 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:51:03 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Będkowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:52:20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Garncarsko 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:53:31 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kryształowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:54:50 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księginice Małe 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:56:32 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kunów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:57:36 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:58:41 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirosławice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:59:49 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nasławice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:00:53 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Okulice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:02:12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olbrachtowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:03:19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przemiłów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:04:28 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przezdrowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:05:36 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ręków 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:06:47 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rogów Sobócki 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:07:49 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlakowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:08:59 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Zamek 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:10:01 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strachów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:11:03 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strzegomiany 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:12:46 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:13:48 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowiczki 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:14:50 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świątniki 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:15:48 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojnarowice 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:16:47 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerzuszyce 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:20:22 Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:25:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:30:50 Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:34:31 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 11:56:54 Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów na sołtysa wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 15.07.2020r. 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 12:00:45 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-04 10:07:10 Zmiana porządku obrad (wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka" 20 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-17 08:03:08 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 4 sierpnia 2020 r. 21 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-08-17 08:17:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka" 21 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:04:16 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 17 sierpnia 2020r. 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:14:04 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:23:56 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2020 rok 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:29:33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:34:01 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:36:56 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:39:57 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-14 08:43:25 Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 05.08.2020r. 22 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-29 14:02:43 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 14 września 2020r. 23 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-29 14:19:06 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 23 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-29 14:55:40 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 23 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-29 14:59:35 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 23 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-29 15:04:47 Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 23 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-09-29 15:09:35 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 01.09.2020 r. na uchwałę Nr XX/223/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 04.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów na sołtysa wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 15.07.2020 r. 23 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:08:42 Zmiana porządku obrad sesji 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:10:24 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2020 r. 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:23:36 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:41:24 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok. 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:44:54 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garncarsko 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:48:10 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:50:05 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:53:25 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:56:26 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Rogów Sobócki 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:59:30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:03:29 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Garncarsko 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:09:55 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:21:28 Uchwała w sprawie opłaty targowej 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:26:11 Uchwała w sprawie opłaty miejscowej 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:32:18 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:37:45 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:43:50 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 14:53:03 Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-29 13:01:51 Potwierdzenie możliwości głosowania 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-10-28 16:13:44 Potwierdzenie możliwości głosowania Sesja testowa za
2020-10-29 15:00:54 Uchwała w sprawie wezwania do uzupełnienia braków oraz przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 24 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 10:06:28 Potwierdzenie możliwości głosowania (Lista obecności) 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 10:12:41 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 października 2020 r. 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 10:31:40 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2035 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 10:40:49 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 11:00:13 Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 11:04:54 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 11:09:09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 11:12:21 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 11:17:05 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ul. Armii Krajowej 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 11:21:20 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 11:27:19 Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Sobótka 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 12:18:07 Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 12:23:52 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Sobótka 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-11-27 12:27:45 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana 25 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 10:10:34 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 10:16:08 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2020 r. 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 10:26:58 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 10:40:17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 10:57:49 Autopoprawka 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 11:16:55 Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 11:34:42 Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 11:46:43 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 11:53:04 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2021 roku 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 11:57:31 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2021 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 12:00:18 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2021-2023 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 12:03:40 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2021-2023 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 12:06:12 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2021-2023” 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 12:09:08 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2020-12-29 12:25:09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 26 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-19 13:02:05 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 27 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-19 13:14:45 Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) Nadzwyczajna 27 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-19 13:06:04 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajna 27 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-19 13:48:53 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa oraz zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce Nadzwyczajna 27 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 13:04:29 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 13:07:30 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2020 r. 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 13:08:10 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 19 stycznia 2021 r. 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 13:40:04 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 13:47:12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 13:53:39 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (Dziewanny) 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 13:55:51 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (Stanisława Lema) 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-01-28 14:00:01 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021 28 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:02:56 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:15:42 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2021 r. 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:26:20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:34:16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:39:14 Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2021 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:45:54 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:50:20 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 11:54:00 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-02-25 12:19:28 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Sołtysa Wsi Sulistrowiczki 29 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 13:04:36 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 13:10:57 Zmiana porządku obrad sesji 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 13:13:38 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 lutego 2021 r. 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 13:47:03 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 13:51:25 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 13:54:07 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki. 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 13:58:53 Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 14:02:18 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 14:06:02 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 14:11:25 Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Sobótka i zwrotu części tej opłaty. 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 14:17:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/279/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 14:21:50 Uchwała w sprawie ustalenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka. 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 14:25:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/257/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-03-30 14:29:56 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 30. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 13:03:08 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 13:09:56 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2021 r. 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 13:55:54 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035. 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:05:26 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:08:20 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przezdrowice 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:11:46 Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:15:02 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:18:15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025. 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:21:44 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:25:24 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:28:30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 13:08:05 Zmiana porządku obrad sesji (wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały) 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-04-29 14:33:23 Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia podania mieszkańca. 31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 10:10:39 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 11:09:07 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2021 r. 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 11:34:56 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:15:48 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:21:04 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2021 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:24:09 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom (ul. Ziołowa). 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:28:05 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Nasturcjowa). 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:30:36 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Piaskowa). 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:33:19 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Kwarcowa). 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:35:52 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice (ul. Konwaliowa). 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 12:40:31 Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-05-26 13:13:44 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. 32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 10:14:05 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 10:17:45 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 maja 2021 r. 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 11:37:40 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 12:03:23 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 12:23:48 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 12:46:55 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 13:03:18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 13:05:43 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2021 roku 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 13:13:36 Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 13:19:10 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 13:23:18 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-06-29 13:27:33 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr XX/224/2020 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 33. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:02:23 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:06:17 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2021 r. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:14:56 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:26:11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:28:27 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:31:25 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:35:08 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:39:07 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:42:22 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:45:14 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:48:25 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:50:57 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-08-02 09:53:55 Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka. 34. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-20 15:06:22 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 35. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-20 15:12:47 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 Nadzwyczajna 35. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-20 15:17:43 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok Nadzwyczajna 35. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-29 10:17:30 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 36. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-29 10:21:05 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 2 sierpnia 2021 r. 36. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-29 10:22:00 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 20 września 2021 r. 36. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-29 10:49:02 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035. 36. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-29 11:05:08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 36. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-29 11:08:22 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki. 36. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-09-29 11:12:05 Uchwała w sprawie ustalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka”. 36. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 10:05:57 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności). 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 10:13:54 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2021 r. 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 10:43:40 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 10:49:31 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2021 rok 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 10:58:49 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:04:54 Uchwała w sprawie opłaty targowej 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:10:20 Uchwała w sprawie opłaty miejscowej 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:15:15 Uchwała uchylająca uchwałę nr XXIV/250/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:21:55 Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:27:37 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:37:13 Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:43:57 Uchwała w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia petycji 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 10:11:49 Zmiana porządku obrad sesji (wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały) 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-10-28 11:47:51 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-09 12:44:05 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 Nadzwyczajna 38. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-09 12:50:13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok Nadzwyczajna 38. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-09 12:33:20 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 38. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:12:55 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 października 2021 r. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:13:54 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 9 listopada 2021 r. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:27:17 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:41:14 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:43:54 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Zamek. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:46:36 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:49:07 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:51:46 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 10:56:47 Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 11:00:32 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 11:05:04 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 11:10:57 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXIII/330/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 11:17:59 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 11:42:22 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz określenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 12:05:03 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 12:09:48 Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-11-25 12:13:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022 39. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-16 15:20:58 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 40. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-16 15:35:51 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Nadzwyczajna 40. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-16 15:28:11 Zmiana porządku obrad sesji Nadzwyczajna 40. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-16 15:46:55 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 Nadzwyczajna 40. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-16 15:51:34 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok Nadzwyczajna 40. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 10:02:47 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 10:09:41 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 listopada 2021 r. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 10:10:50 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 16 grudnia 2021 r. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 10:38:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 10:46:01 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 10:52:03 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 11:23:11 Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 11:32:24 Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 11:42:46 Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 11:45:19 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2022 roku. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 11:53:17 Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 11:57:53 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2022. 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 11:19:30 Autopoprawka 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2021-12-30 10:08:10 Zmiana porządku obrad 41. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 10:05:39 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 10:11:49 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2021 r. 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 10:39:12 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 10:44:58 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 10:49:14 Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 10:53:58 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032”, w tym trybu jej konsultacji. 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 11:21:15 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia handlu. 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 11:26:57 Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi MiG Sobótka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 11:30:21 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia przystanku autobusowego w miejscowości Księginice Małe. 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 10:10:06 Zmiana porządku obrad sesji 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-01-26 11:35:54 Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 42. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 13:05:29 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 13:09:36 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 stycznia 2022 r. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 13:27:39 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 13:36:20 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 13:41:18 Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2022. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 13:52:36 Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Sobótki”. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 13:57:49 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 14:01:12 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 14:05:39 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2022. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 14:15:26 Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ulicy Armii Krajowej. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 14:19:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/338/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 14:24:59 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia handlu. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 14:44:22 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność UMiG Sobótka oraz ZGKiM „Ślęża”. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-02-24 14:47:45 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał w obliczu stanu kryzysowego. 43. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 09:43:10 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 10:11:13 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 10:18:34 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 10:23:33 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka. 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 10:28:06 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 10:32:11 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023. 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 10:37:12 Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka. 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-03-29 09:48:04 Zatwierdzenie protokołu 44. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:00:43 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:04:25 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2022 r. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:13:56 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:24:06 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:27:12 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:30:06 Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:35:02 Uchwała w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:37:42 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:41:45 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie Przełęczy Tąpadła. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:46:45 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Sobótka, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanych przez Gminę Sobótka, Państwową Straż Pożarną lub inny uprawniony podmiot. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-04-28 11:49:47 Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kryształowice na lata 2022-2029. 45. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 10:18:12 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 10:23:05 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 2022 r. 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 10:36:08 Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Sobótki”. 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 10:45:34 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 10:56:00 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 11:00:27 Uchwała w sprawie przekazania w roku 2022 środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Sobótce w ramach Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Sobótka. 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 11:06:34 Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice. 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-05-31 11:07:15 Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków. 46. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 10:03:11 Potwierdzenie możliwości głosowania (Lista obecności) 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 10:59:52 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 11:19:18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 11:40:11 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:05:56 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:16:36 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:18:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2022 roku. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:24:42 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2022/2023 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:28:56 Uchwała w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jej wdrożenia 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:31:28 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Zamek w gminie Sobótka 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:36:23 Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:40:09 Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Świątniki w zakresie pełnienia funkcji inwestora. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:43:38 Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka od Powiatu Wrocławskiego utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-06-29 12:46:58 Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka od Powiatu Wrocławskiego zadań z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka. 47. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-07-27 15:11:49 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 48. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-07-27 15:13:39 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2022 r. 48. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-07-27 15:35:47 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 48. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-08-03 13:02:43 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 49. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-08-03 13:13:20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 49. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-08-03 13:28:39 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 r. 49. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-08-03 13:33:24 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 49. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-07 14:01:10 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 50. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-07 14:03:39 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 27 lipca 2022 r. Nadzwyczajna 50. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-07 14:05:00 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 3 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajna 50. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-07 14:28:18 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. Nadzwyczajna 50. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-07 14:36:11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. Nadzwyczajna 50. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-07 15:05:41 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Nadzwyczajna 50. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 08:52:11 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności). 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 08:56:04 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 7 września 2022 r. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:09:04 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:24:42 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 r. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:34:19 Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:38:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:42:59 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Sobótka. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:47:15 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Sulistrowice do kategorii dróg gminnych. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:51:09 Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich, chat grillowych oraz zapleczy socjalnych placów zabaw w Gminie Sobótka. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-09-29 09:55:36 Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Sobótka. 51. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-11 12:36:02 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 52. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-11 12:47:57 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. Nadzwyczajna 52. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-11 12:54:40 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. Nadzwyczajna 52. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:05:21 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:08:43 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 29 września 2022 r. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:10:10 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 11 października 2022 r. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:41:13 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:50:38 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 r. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:53:56 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Księginice Małe 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:56:25 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Gołębia) 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 10:59:03 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Łabędzia) 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:01:35 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Puchacza) 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:18:08 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:23:21 Uchwała w sprawie opłaty targowej. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:28:51 Uchwała w sprawie opłaty miejscowej. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:46:07 Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:51:05 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:54:31 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-10-27 11:58:04 Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich, chat grillowych oraz zapleczy socjalnych placów zabaw w Gminie Sobótka. 53. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-02 15:32:40 Potwierdzenie możliwości głosowanie (lista obecności) Nadzwyczajna 54. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-02 15:40:11 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. Nadzwyczajna 54. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-02 15:43:46 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. Nadzwyczajna 54. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-09 15:31:27 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 55. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-09 15:37:47 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 r. Nadzwyczajna 55. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 10:02:43 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 10:18:55 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 27 października 2022 r. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 10:19:58 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 2 listopada 2022 r. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 10:20:55 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 9 listopada 2022 r. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 10:41:23 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 10:57:45 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 r. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 11:03:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 11:07:46 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 11:12:56 Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 11:18:59 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-11-29 11:25:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XLVII/369/18 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka. 56. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-12 15:45:44 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 Nadzwyczajna 57. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-12 15:54:23 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok Nadzwyczajna 57. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-12 15:59:29 Uchwała w sprawie przekazania skargi z dnia 13.11.2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Nadzwyczajna 57. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-12 16:02:30 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Nadzwyczajna 57. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-12 16:06:42 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Nadzwyczajna 57. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-21 15:37:18 Uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Sobótce. Nadzwyczajna 58. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-21 15:45:53 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok Nadzwyczajna 58. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-21 15:39:32 Potwierdzenie obecności Nadzwyczajna 58. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 10:08:07 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 10:14:32 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 29 listopada 2022 r. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 10:16:43 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 12 grudnia 2022 r. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 10:30:43 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 10:39:54 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 r. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 11:21:13 Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:13:47 Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:23:06 Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:25:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2023 roku. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:28:48 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Rogów Sobócki do kategorii dróg gminnych. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:31:23 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Stary Zamek do kategorii dróg gminnych. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:33:33 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Kryształowice do kategorii dróg gminnych. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:36:06 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Olbrachtowice do kategorii dróg gminnych. 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:40:53 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:44:12 Uchwała w sprawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w ramach rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:48:13 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:51:02 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 10:13:00 Zmiana porządku obrad sesji (wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG) 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 11:15:55 Autopoprawka 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2022-12-29 12:53:48 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 59. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-05 09:01:44 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 60. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-05 09:08:41 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 Nadzwyczajna 60. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-05 09:13:26 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok Nadzwyczajna 60. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 10:12:38 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 10:24:37 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 21 grudnia 2022 r. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 10:25:34 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 10:26:30 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 5 stycznia 2023 r. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 11:45:13 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 11:52:37 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 r. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 11:55:40 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 11:58:17 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 12:03:34 Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 12:07:25 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie ulicy Świdnickiej 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 12:11:35 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 12:22:01 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 12:28:06 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 10:16:34 Zmiana porządku obrad sesji (wprowadzenie projektu Uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-01-31 12:31:53 Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. 61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 10:14:39 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 10:17:23 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 31 stycznia 2023 r. 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 10:33:27 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 10:43:06 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 r. 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 10:48:43 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2023. 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 10:53:18 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Kunów. 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 10:57:53 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-02-27 11:02:41 Uchwała w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 62. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-15 15:03:07 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) Nadzwyczajna 63. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-15 15:08:31 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok. Nadzwyczajna 63. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-15 15:25:31 Uchwała w sprawie przekazania wniosku z dnia 17.02.2023 r. według właściwości. Nadzwyczajna 63. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 10:01:46 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 10:05:39 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 27 lutego 2023 r. 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 10:06:51 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 15 marca 2023 r. 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 10:56:12 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035. 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 11:14:12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 r. 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 11:19:45 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice. 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 11:23:45 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2023”. 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-03-30 11:28:42 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 64. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:01:15 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:05:24 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 30 marca 2023 r. 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:11:58 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:22:17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 r. 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:26:01 Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 dla mieszkańców MiG Sobótka. 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:32:16 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Sobótka dla obrębu Strzeblów oraz części obrębu Sobótka 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:36:41 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-08 11:59:26 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka. 65. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-31 10:44:22 Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności) 66. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-31 10:47:09 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 8 maja 2023 r. 66. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2023-05-31 10:55:21 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035. 66. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za