Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Lidia  Sączawa

Lidia Sączawa

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 121, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa stała I/4/18 członek
Komisja Spraw Obywatelskich stała I/4/18 członek
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu stała I/4/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Zatwierdzenie składu powołanej Komisji Skrutacyjnej Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Przegłosowanie w całości wniosku Radnego Grzegorza Chrzana o rozszerzenie porządku obrad Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Rozszerzenie porządku obrad I sesji o trzy dodatkowe punkty Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Wniosek Radnej Ireny Gajewskiej w sprawie powołania jednego Wiceprzewodniczącego Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Uchwała Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sobótce Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Przegłosowanie wniosku Radnego Aleksandra Łężniaka, aby powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna przeprowadziła również wybór Wiceprzewodniczącego Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Waldemara Karczewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-11-20 Uchwała Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce Inauguracyjna 1 sesja Rady Miejskiej w Sobótce Kadencji 2018-2023 za
2018-12-28 10:13:16 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 20 listopada 2018r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:19:37 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:26:27 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:44:05 Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:54:18 Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:57:53 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:00:36 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:04:34 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:08:23 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:13:29 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:16:58 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:19:47 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:22:20 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:26:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:31:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:35:14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:37:17 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Jutrzenki) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:39:35 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:41:23 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego) 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:44:12 Uchwała w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:46:55 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:50:33 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:54:37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza – program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej”. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 11:57:18 Wybór Przedstawiciela Rady Miejskiej w Sobótce do składu Społecznej Rady Programowej w ŚOKSiR 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2018-12-28 10:40:56 Przyjęcie autopoprawki Burmistrza do WPF i projektu budżetu na 2019r. 2 Sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:04:57 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018r. 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:17:30 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-01-24 10:22:12 Uchwała w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla MiG Sobótka na lata 2019-2030" 3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:07:07 Zmiana porządku obrad sesji 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:32:47 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 stycznia 2019r. 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:37:40 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:46:32 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 10:50:31 Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:01:21 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:06:19 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:10:14 Uchwała w sprawie odwołania członka KZOKiS i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:16:01 Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:21:13 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-02-28 11:36:30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 4 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:21:58 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 28 lutego 2019 r. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:26:42 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:33:10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:37:19 Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:44:24 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:50:17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:58:47 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 11:03:05 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 10:06:50 Zmiana porządku obrad sesji 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-03-21 11:12:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" 5 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 10:43:43 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 21 marca 2019r. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 10:48:26 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:22:37 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:30:00 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:35:17 Uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:39:22 Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:45:45 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 11:56:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 12:01:06 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-04-25 12:06:51 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 6 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:21:30 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:29:12 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:40:17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:50:56 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sobótce i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:55:30 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świątnikach w Przedszkole Publiczne w Świątnikach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:00:31 Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim w Przedszkole Publiczne w Rogowie Sobóckim i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 10:06:46 Zmiana porządku obrad sesji 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:09:16 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”. 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-05-23 11:14:30 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 10:12:29 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 23 maja 2019 r. 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:00:41 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka wotum zaufania 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:22:46 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:24:53 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:31:23 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:36:37 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:40:06 Uchwała w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:41:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2019 r. 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:45:11 Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:47:14 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:48:44 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:50:04 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:51:19 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kryształowice 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:52:40 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:55:04 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 11:58:55 Uchwała w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-06-27 12:03:54 Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Nový Malín 8 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:09:07 Zmiana porządku obrad sesji - wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:12:01 Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2019 r. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:15:53 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:27:42 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:31:21 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:34:46 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:37:33 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:41:38 Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy). 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:45:16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobótka 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:49:21 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych Nr 1 i Nr 2 w Sobótce 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:52:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:57:55 Uchwała w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 10:10:13 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasentów 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 11:01:35 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2019-08-05 11:05:25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. 9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce za